About us

The Explorer เป็นองค์กรที่เน้นการศึกษารูปแบบ Edutainment ที่ยั่งยืนให้กับเยาวชน เรามีจุดหมายในการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการลงมือทำ อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้พวกเขาค้นพบตัวเอง ว่าชอบทำอะไร นำไปสู่การเลือกอาชีพและบรรลุเป้าหมายชีวิตในอนาคต เพราะทุกคนมีความแตกต่างกัน เราจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมความชำนาญของแต่ละบุคคล การพัฒนาวิธีการที่จะทำให้เยาวชนบรรลุเป้าประสงค์และจัดการกับอุปสรรค ผ่านแคมป์และโปรแกรมต่างๆ ของเรา

แคมป์และโปรแกรมต่างๆ ของเรา มีหลักสูตรที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ (STEAM) ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนทักษะด้านการเข้าสังคม และการจัดการกับอารมณ์ของตน แคมป์ของเราให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อนำพาเยาวชนมุ่งประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในอนาคต