24,000 บาท Early Bird ลดเหลือ 22,000 บาท

แคมป์ภาวะผู้นำ ตอน "ผู้นำทุกสถานการณ์"

24,000 บาท Early Bird ลดเหลือ 22,000 บาท

วันที่    :   25 - 26 เมษายน 2563
วันที่    :   25 - 26 กรกฎาคม 2563
วันที่    :   10 - 11 ตุลาคม 2563

ระยะเวลา : 2 วัน
สถานที่ : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ. พระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 2292 2999
อายุ :  9-11, 12-14 และ 15-18 ปี
โทร. สำรองค่ายได้ที่เบอร์ : 081 902 5578

The Explorer ร่วมกับ ASCENT บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในไทย ผู้ชำนาญในการจัดฝึกอบรมโปรแกรมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง และ Team Building เสนอ แคมป์ภาวะผู้นำ Situational Leadership for the Future Leader เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับเยาวชนทั่วโลก รับสมัครเยาวชน อายุ 9-11, 12-14, และ 15-18 ปี
 
ASCENT ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 จัดอบรมแก่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Leister City Football Club (2011), Citigroup, Standard Charter, HSBC, UNDP, OCHA, Unilever, CadburyAdams, Siemen, Ericsson, Phillips, Philip Moris, IATA, PWC, GE, Tesco Lotus, Air Asia, Thai Bev, Allen & Ovary, FedExเป็นต้น ทีมโค้ช (Consultant) จะแนะนำเยาวชนให้ค้นพบตัวเอง และถ่ายทอดประสบการณ์ตรงแบบที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้บริหารระดับสูงให้แก่เยาวชน ทุกกิจกรรมได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการด้านอารมณ์และร่างกายของแต่ละช่วงวัย
วัตถุประสงค์
 
a. มุ่งให้เยาวชนตระหนักและเข้าใจรูปแบบต่างๆ ของผู้นำ (Personal Leadership Style)
b. วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องการการจัดการให้บรรลุผล ในโลกของความเป็นจริง (Situational Leadership Analysis)
c. พัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของเยาวชน (People Interaction Skills)
d. พัฒนาทักษะการสื่อสาร และ การเชื่อมั่นในกันและกันของเยาวชน (Effective Communication and Trust)
e. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน (Creativity and Innovative)
f. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาวะผู้นำร่วมกันในกลุ่ม (Create a shared leadership learning experience for the team)
g. กิจกรรมท้าทายและสนุกสนาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มทุกคน (Fun engaging and challenging program for all team members)
 
หมายเหตุ  :   สามารถจัด Private Group สำหรับโรงเรียนได้
เงื่อนไขพื้นฐาน  :   ไม่มี

 

 

ลงทะเบียน
อายุ